Verwijzigingen in het Gwz2016

1

Hydraulics of Groundwater, Jacob Bear; McGraw-Hill, 1979

2

Analytical Solutions of Geohydrological Problems, G.A. Bruggeman; Elsevier/RIVM, 1999

3

Groundwater Recovery, L. Huisman; MacMillan, 1972

4

Artificial Groundwater Recharge, L. Huisman en T.N. Olsthoorn; Pitman 1983; ISBN 0-273-08544-1.

5

Groundwater and Seepage, M.E. Harr; McGraw-Hill, 1962

6

Analysis and Evaluation of Pumping Test Data, G.P. Kruseman en N.A. de Ridder; ILRI 1983

7

Cultuurtechnisch Vademecum, A.C. de Birk et al.; Cultuurtechnische Vereniging, 1988

8

http://www.knmi.nl

9

http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie 

10

Van Penman naar Makkink, een nieuwe berekeningswijze voor de klimatologische verdampingsgetallen, J.C. Hooghart et al; KNMI technisch rapport TR-111, 1988

11

Agrohydrology, R.A. Feddes en K.W.R. Koopmans; LUW dictaat K150-305, 1995

12

Nieuwe Neerslagstatistiek voor Waterbeheerders, Brochure 26a; STOWA en KNMI, 2004

13

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland, Aart Overeem et al.; H2O 2012 nr. 12 pag. 29

14

Toepassing van op radar gebaseerde gebiedsreductiefactoren bij de NBW-toetsing, Rudolf versteeg et al.; Stromingen 2011 nr. 1 pag. 21

15

http://www.meteobase.nl

16

http://www.hydronet.nl

17

http://www.nationaleregenradar.nl

18

Neerslagklimatologie uit weerradar, Aart Overeem et al.; H2O 2009 nr. 8 pag.31

19

De Bosatlas van het Klimaat; Noordhoff Uitgevers, 2011; ISBN 978-90-011208-9-4

20

Groundwater recharge and travel times in sandy regions of The Netherlands,

C.R. Meinardi, proefschrift VU, RIVM rapport 715501004, 1994

21

persoonlijke mededeling Rob Theuns

22

Kennisdocument Putten, update dec. 2010, H.J. Makkink et al;

KWR rapport 2011.014; te downloaden vanaf http://www.kwrwater.nl

23

Cause and prevention of clogging of Wells abstracting groundwater from unconsolidated aquifers, proefschrift C.G.E.M. van Beek; KWR BTO 2010.041, ISBN 987-74741-93-4

24

Bemaling van bouwputten, G.J.M. Janssen; Stichting Bouwresearch 2003

25

NVOE-richtlijnen Ondergrondse Energieopslag; NVOE 2006

(thans BodemenergieNL)

26

Bronbemaling, M.J. Fraanje; Agon Elsevier, 1974; ISBN 90 10 10474 5

27

Bronbemalingen (plastic klapper à la kleurenwaaier); SIKB 2013

28

Anisotropie, een verwaarloosd verschijnsel bij grondwatervraagstukken,

T.N. Olsthoorn; H2O 1982 nr. 11 pag. 262.

29

Opleidingsboeken Fundeon: Boormeester (nr. 8757), Assistent boormeester

(nr. 8664); Bronbemaler (nr. 8758) en Assistent bronbemaler (nr. 8667); 2010. http://www.fundeon.nl.

30

persoonlijke mededeling Willem Jan Zaadnoordijk

31

persoonlijke mededeling Kees Maas


32

Grondwaterstroming- en kwaliteit, R.W.R. Koopmans; collegedictaat LUW K150-311, K150-312, 1994

33

De berekening van de temperatuursverhoging in het grondwater ten gevolge van een koelwaterinjectie, M.C. Brandes en G.J.M. Uffink; RID-mededeling 77-6, 1977

34

uit overleg tussen auteur en Gerard Uffink

35

Contaminant Hydrogeology, second edition, C.W. Fetter; Waveland Press, 2008

36

Toegepaste Vloeistofmechanica, I.W. Nortier en P. de Koning; Educaboek, 1993

37

Flow in Channels, R.H.J. Sellin; Gordon and Breach Science Publishers, 1970

38

Fluid mechanics for hydrualic engineers, Hunter Rouse; Dover Publications, 1961

39

Water Flow Calculator (soort rekenlineaal); M.H. Mear & Co, England

40

Theorie und Praxis der Grundwasserabsenkung, Walter Herth en Erich Arndts;

Verlag für Architectur und technische Wissenschaften, 1985

41

http://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GWC_coupled/phreeqc/index.html

42

http://ac4e.omnisys.nl

43

Polytechnisch Zakboekje, 45e druk, S. Tysma et al, PBNA, 1993

44

Natuurwetenschappelijk Zakboekje 1983-1984, G. Bodifée, Kluwer, Bohn,

Scheltema & Holkema, 1983

45

Heat as a tool for studying the movement of ground water near streams (appendix A), D. Stonestrom et al, U.S. Geological Survey Cicular 1260, 2003

46

Future use of ATES below the historic centre of Amsterdam, Ruben Caljé, afstudeerwerk TUDelft/Waternet, 2010

47

The Properties of Groundwater, Georg Matthess, John Wiley & Sons, 1982

48

Open WKO-systemen, artikel A, B en C, Bram Bot en Marette Zwamborn, Stromingen 19 nr. 3&4, 2013

49

persoonlijke mededeling Aat Dijkshoorn

50

http://www.wkotool.nl

51

Handleiding BOEG: Bodemenergie en Grondwaterverontreiniging, Rachelle Verburg et al, NVOE 2010. Te downloaden vanaf www.bodemenergienl.nl

52

Physical Hydrology, second edition, S.L. Dingman, Waveland Press, 2002

53

Model SWATRE, Simulatie van de waterbalans van grasland in het Hupselse beekgebied over de periode 1975 t/m 1982, M.de Graaf et al., ICW rapport 1563, 1984

54

Anticipated temperature effects on biogeochemical reaction rates in seasonal ATES systems: an evaluation using the Arrhenius equation, Niels Hartog, 1ste Nationaal Congres Bodemenergie in Utrecht, oktober 2011

55

Field assessment of the impacts of ATES systems on chemical and microbial groundwater composition, Niels Hartog et al., European Geothermal Congress, 2013

56

In-situ bodemsanering, theorie en praktijk, C.G.J.M. Pijls et al., Tauw, 2006

57

Betekenis van het sorptie-evenwicht voor de verdeling van organische (micro)-verontreinigingen in de bodem, A.M. van der Meijden et al., nummer 54 uit reeks Bodembescherming van VROM, 1986

58

Chemiekaarten, 8ste editie, J.A.G Verhoef et al., NIA/VNCI/Samson H.D. Tjeenk Willink, 1992

59

Zware Metalen, Jaap Steketee, SKB Cahier, 2009

60

In-situ gestimuleerde biologische afbraak, Niels van Ras et al., SKB Cahier, 2009

61

Natuurlijke afbraak: Het is niet niks, Niels van Ras et al., SKB Cahier, 2009

62

VOCl in de bodem, Adri Nipshagen et al., SKB Cahier, 2008

63

ISCO, In-situ chemische oxidatie, Thomas Keijzer et al., SKB Cahier, 2008

64

Olie in de bodem, Laurent Bakker et al., SKB Cahier, 2009

65

Een zeer nauwkeurige berekening van het elektrisch geleidingsvermogen ter controle en aanvulling van wateranalyses, P.J. Stuyfzand, H2O 1983 pag. 358

66

Hydrogeochemcal (HGC 2.1), for storage, management, control, correction and interpretation of water quality data in Excel spread sheet, P.J. Stuyfzand, KWR publicatie BTO 2012.244(s), 2013

67

Water infiltreren? Zeker proberen! Handleiding voor de afkoppeling van hemelwater van de riolering, Dialoog vzw en VIBE vzw, in samenwerking met Tandem, België,

ca. 2007

68

Het ontwerp van infiltratievoorzieningen, G. Vaes et al., Water jan/feb 2004

69

Schatting van de elastische bergingscoëfficiënt van zandige watervoerende pakketten, J.A.M. van der Gun, Jaarverslag DGV-TNO, 1979

70

Applied Groundwater Modeling, M.P. Anderson et al., Academic Press, 1992

71

A simple MicroFEM course: Ten lessons for finite element groundwater modelling starters, Kick Hemker. Te downloaden vanaf www.microfem.nl

72

Watermanagement in Urban Areas, F.H.M. van de Ven, colledictaat CT5510 TUDelft, 2005

73

Voordrachten Hans Kaljee en Jan Willem Obbink (beide Ingenieursbureau Amsterdam), bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater, 13 maart 2014. Aangevuld met persoonlijke mededeling van Jan Willem Obbink

74

Achtergrond en toepassing van de TCGB-tabel, J.M.M. Boumans, TCGB-rapport, 1990

75

De invloed van de waterhuishouding op de landbouwkundige productie, Werkgroep HELP-tabel, Mededeling 176 Landinrichtingsdienst, 1987

76

Inleiding transport van stoffen en zuivering van bodem, water en lucht, J.H. Kop, dictaat mi20 TUDelft, 1991

77

Geohydrologie, J.C. van Dam, collegedictaat f 15B TUDelft, 1985

78

Inventarisatie van de karakteristieke geohydrologische bodemparameters in de provincie Friesland, S.J.A. Copray, Grontmij-rapport 0159D, ON 82/2090, 1983

79

De ondergrond van Nederland, E.F.J. de Mulder et. al., TNO, 2003

80

http://www.nhi.nu

81

Geohydrologisch Onderzoek, J.C. van Dam, collegedictaat f 15C TUDelft, 1985

82

Geofysical well logging for geohydrological purposes in unconsolidated formations,

F. Walter, Ground-water Survey TNO, 1976

83

Richtlijnen voor het uitvoeren van pompproeven, G.J.M Uffink, H2O 1982 p. 202.

84

The Auger Hole Method, W.J.F. van Beers, ILRI Bulletin 1, 1958 (6de editie 1983)

85

Waterbeheersing, J.W. ten Hoorn, dictaat K150-203 LUW, 1994

86

Bergingsfactor en drainagecriterium, J. Wesseling, ICW Mededeling 118, 1969

87

Agrohydrologie, (W. H. van der Molen?), dictaat Landbouwhogeschool Wageningen, 1973

88

Richtlijnen voor het berekenen van afwateringsstelsels in landelijk gebied, Werkgroep Afvoerberekeningen Dienst landelijk Gebied, 1979, herzien 1992

89

Werkt Vasthouden?, J. van Bakel, H2O 2004, nummer 14 p. 19

90

Geotechniek TGB 1990, NEN 6740, NNI, 1991

91

NEN 9997-1, NNI

92

http://www.f3o.nl

93

http://www.kcaf.nl

94

De gewenste grondwatersituatie voor terrestrische natuurdoelen, Holoceen Nederland, K.A. Blokland et al., NOV-rapport 3-2, 1997

95

Een nieuw putschakelschema voor de grondwaterwinning van Baanhoek, Inke Leunk et al., H2O-online/23 mei 2013

96

http://www.grondwaterformules.nl; in beheer en onder redactie van Thomas de Meij

97

http://www.grondwatertoolbox.nl

98

http://www.deltares.nl >> software >> MWell

99

http://www.deltares.nl >> software >> MSeep

100

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringreeks, vernieuwde uitgave 2001, J.M.H. Wösten et al,

Alterra-rapport 153, 2001

101

BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland, Henk Wösten et al., Alterra-rapport 2387, 2013

102

De bodemkaart van Nederland digitaal, toelichting bij inhoud, actualiteit en methodiek en korte beschrijving van additionele informatie, F. de Vries et al., Alterra-rapport 811, 2003

103

A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils, M.T. van Genuchten, Soil Science Society of America Journal 44(5), 1980

104

A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media, Y. Mualem, Water Resources Research 12(3), 1976

105

NHI-deelrapport gewaskenmerken, J. van Bakel et al.

106

http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp

107

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Bodemkaart-1-50-000.htm

108

persoonlijke mededeling Sjaak Vorstermans

109

Afweging kosten putregeneratie versus kosten uitbreiding puttenveld, K. van Beek et al., H2O 2011 nr. 8 pag. 48

110

persoonlijke mededeling Frank Engering

111

De kracht van het electronische werkblad. Modelleren zonder speciale programma's, T.N. Olsthoorn, H2O 1984 nr. 3, pag. 44

112

Geochemistry, groundwater and pollution, C.A.J. Appello en D. Postma, Balkema, 1993

113

Agressiviteit en de oplosbaarheidsconstante van calciumcarbonaat, H.F.W. Kleijn, H2O 1986 pag. 309

114

http://www.water-research.net/corrosion.htm

115

A groundwater primer, G.J. Heij en C.R. Meinardi, IRC, 1982

116

Use of the weighted least-quare method in the evaluation of the relationship between dispersivity and field scale, M. Xu et al., Ground Water 33 nr 6, pag. 905, 1995

117

http://water.usgs.gov/ogw/modflow/MODFLOW.html

118

http://www.microfem.com

119

http://www.triwaco.com

120

http://www.feflow.info

121

https://github.com/mbakker7/timml

122

https://github.com/mbakker7/ttim

123

http://www.groundwatermodels.com

124

http://www.simcore.com

125

http://www.swstechnology.com/groundwater-modeling-software/visual-modflow-flex

126

https://sourceforge.net/projects/mflab 

127

http://www.mathworks.nl/products/matlab

128

gecodeerd door Karel Verschueren

129

http://code.google.com/p/flopy

130

http://www.deltares.nl/nl/software/1029042/imod

131

http://hydro.geo.ua.edu/mt3d

132

http://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GW_Solute/hst

133

http://www.pc-progress.com/en/Default.aspx?hydrus-3d

134

http://code.google.com/p/modflowswi

135

http://www.swap.alterra.nl

136

ftp://ftp.wur.nl/simgro

137

http://water.usgs.gov/ogw/seawat

138

http://www.python.org

139

https://www.deltares.nl/nl/software/sobek-suite

140

http://www.aquaveo.com/software/gms-groundwater-modeling-system-introduction

141

http://www.pc-progress.com/en/Default.aspx?hydrus-1d

142

http://wetten.overheid.nl

143

http://helpdeskwater.nl

144

http://www.rwsleefomgeving.nl

145

http://infomil.nl

146

http://bodemenergienl.nl

147

https://www.omgevingsloket.nl

148

http://www.aimonline.nl

149

Stoftransport, Han de Kreuk en Koos Groen, SKB Cahier, 2009

150

Flexibel geïntegreerd systeem voor regionale hydrologische modellering,

P.E.V. van Walsum et al., Stromingen 2006 nr. 2, pag. 19

151

SIMGRO06: we maken de balans op, delen 1 en 2, Paul van Walsum et al., Stromingen 2008 nr. 3 pag. 17 resp 29

152

Capture-Zone Type Curves: A Tool for Aquifer Cleanup, Iraj Javandel en

Chin-Fu Tsang, Ground Water vol. 24 nr. 5 pag. 616, 1986

153

http://www.groeneruimte.nl/dossiers/ehs/home.html

154

http://www.bodemloket.nl

155

Verontreinigd grondwater, Johan van der Gun, SKB Cahier, 2009

156

Veldboek voor Land- en Waterdeskundigen, ILRI, 1972

157

Volume determination and recovery of free hydrocarbon, S.M. Testa et al.,

Ground Water Monitoring Review 9/1 pag. 120, 1989

158

http://pubs.usgs.gov/tm/2006/tm6a19/pdf/tm6a19.pdf

159

http://www.pesthomepage.org/PEST.php

160

http://water.usgs.gov/ogw/mfusg

161

http://water.usgs.gov/ogw/modflow-lgr

162

persoonlijke mededeling Toon Leijnse

163

http://www.plaxis.nl

164

http://www.animo.wur.nl

165

http://orchestra.meeussen.nl

166

http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/alterra/Facilities-Products/Software-and-models/ANIMO.htm

167

http://www.stone.alterra.nl

168

http://www.pearl/pesticidemodels.eu/home.htm

169

Hatsi-kD vuistregel 16 en 16a, Stromingen 1997/1 pag. 57 en 58

170

Hatsi-kD vuistregel 17a, Stromingen 1997/1 pag. 58

171

mondelinge mededeling Frans Schaars

172

http://stomp.pnnl.gov

173

http://esd.lbl.gov/research/projects/tough

174

Overview of common field measurements, applicabel in the research on fresh water lenses in coastal areas, Pieter Pauw, work package 2.2 van Knowledge for Climat Theme 2 (jaartal niet vermeld)

175

http://www.geochemischebodematlas.nl

176

http://deltaproof.stowa.nl/Publicaties/deltafact/Regenwaterlenzen/aspx?pld=22

177

Saline seepage in deltaic areas, proefschrift Perry de Louw, 2013

178

http://deltaproof.stowa.nl/Publicaties/deltafact/Ondergrondse_waterberging.aspx?pld=45

179

Hydrochemical patterns, processes and mass transfer during aquifer storage and recovery (ASR) in anoxic sandy aquifer, E.A. Antoniou et al., Applied Geochemistry 27/12 pag. 2435, 2012

180

TCB Advies A047: Diepinfiltratie van afvloeiend hemelwater, 2009

181

De feiten over de kwaliteit van afstromend regenwater, F.C. Boogaard et al,

STOWA-rapport 2007-21

182

Achtergrondconcentraties van 17 sporenmetalen in grondwater in Nederland,

B. Fraters et al, RIVM-rapport 711701017, 2001

183

Removal of micro-organisms upon basin recharge, deep well injection and river bank infiltration in The Netherlands, G.J. Miedema et al, in 'Management of aquifer recharge for sustainability', Dillon et al, 2002

184

A Review of Thermal Response Test Analysis using Pumping Test Concepts,

J. Raymond et al, Groundwater 49/6 pag. 932,2011

185

persoonlijke mededeling Marette Zwamborn

186

A moving finite line source model to simulate borehole heat exchangers with groundwater advection, N. Molina-Giraldo et al, Int. Journal of Thermal Sciences (50) pag. 2506, 2011

187

Ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars, C.A.M. Arkesteijn et al, ISSO-publicatie 73, 2005

188

http://www.buildingphysics.com

189

Bodemkaart van Nederland: Bodemgeschiktheid voor toepassing van verticale bodemwarmtewisselaars, IF/TNO-NITG, 2001

Novem bestelnummer 2WPPWB01.06 of via http://www.horos.nl/resources/warmtepomp/downloads/bodemgeschiktheid-bodemwarmtewisselaars-nederland.pdf

190

Kwaliteitsrichtlijn Verticale Bodemwarmtewisselaars, H.J.L. Witte et al,

Novem-publicatie 2DEN-03.24, 2003

191

Geofysica vanuit de lucht levert veel informatie op, A. Kok et al, H2O 2011 nr. 19

pag. 32

192

http://skytem.com

193

Stadsbomen Vademecum 2A: Groeiplaatsaspecten, G.J. van Prooijen, IPC Groene Ruimte, 2006

194

Stadsbomen Vademecum 2B: Groei en aanplant, G.J. van Prooijen, IPC Groene Ruimte, 2011

195

5de Nederlandse AP betreffende Nitraatrichtlijn (2014-2017), concept 30.8.2013,

via http://www.rijksoverheid.nl

196

http://compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0400-Wettelijke-normen-meststoffen.html?i=11-60

197

http://www.rvo.nl

198

Evaluatie Meststoffenwet 2012: Syntheserapport, W.J. Willems et al., Planbureau voor de Leefomgeving, 2012

199

Assesment methods to detect pollutent leaching to groundwater, P. Groenendijk et al., GENESIS-rapport D3.2, Bioforsk, 2014

200

http://swat.tamu.edu

201

http://nitrat.dk/xpdf/therrien_introduction_to_hgs.pdf (via Google)

202

http://www.aquanty.com

203

http://www.mikebydhi.com/download/mike-by-dhi-2014

204

Modelleringskeuzewijzer, een aanzet, presentatie Jan van Bakel en Joost Heijkers, 17.5.2010

205

On the movement of water bodies injected into aquifers, J. Bear en M. Jacobs, Journal of Hydrology 3(1) pag. 37, 1965 (with permission from Elsevier)

206

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Grondwater

207

NWO, Afspraken invoering gebiedsdossiers waterwinning voor de openbare drinkwatervoorziening, juni 2010

208

http://www.pbl.nl/publicaties/grondwaterkwaliteit

209

http://www.dinoloket.nl

210

http://www2.dinoloket.nl

211

http://www.nhi.nu/gmdb.html

212

persoonlijke mededeling Jan van Bakel

213

Toepassing van de SorbiCell bij grondwatermonitoring (PT5408), A.F. Peekel et al., SKB, 2009

214

http://sorbisense.dk

215

http://soilpedia.nl/?s=diffusiesamplers

216

http://www.warecowaterdata.nl

217

http://www.dawaco.nl

218

http://www.itworks.nl

219

Doorlatendheidsmetingen: Absolute noodzaak of luxe uit het verleden, A.B. Pomper et al., Stromingen (2) nr. 1, 1996

220

Correctie van eigen luchtdrukmetingen is noodzakelijk,

Thomas de Meij en Jos von Asmuth, H2O 20011/4, pag. 29

221

http://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek/page/44

222

http://www.modelwalhalla.nl/cgi-bin/wiki/view/Tools

223

Toepassing van een Multi-layer-sampler bij het onderzoek van gedetailleerde chemische profielen in grondwater, G.W.J Krajenbrink et al., H2O 1989/4 p. 172

224

Seizoensinvloeden in het ondiepe grondwater, C.R. Meinardi, Stromingen 16/2

pag. 23, 2010

225

Density Dependent Groundwater Flow, Salt Water Intrusion and Heat Transport, G.H.P. Oude Essink, Collegedictaat KHTP/GWM II, L3041/L4019,

Universiteit van Utrecht, Interfaculty Centre of Hydrology, 2001

226

http://www.fomebes.nl

227

Downhole Temperatures from Optical Fiber, G. Brown, Oilfield Review,

Winter 2008/2009, (20) no. 4

228

https://dov.vlaanderen.be

229

Begrijpen we het watersysteem, expertdialoog Veluwe, F. Verhagen et al,

Stromingen 20/3, pag. 9, 2014

230

https://en.wikipedia.org/wiki/x-ray_fluorescence

231

SKB Productsheet Project PT 7432

232

http://www.ahn.nl

233

http://pdok.nl

234

persoonlijke mededeling Martijn Spoolder

235

http://geoprobe.com/prepacked-groundwater-monitoring-well-screens-prepacks

236

Inzicht in kwaliteit en kwantiteit grondwateraanvulling dankzij 59 jaar Castricumse lysimeterwaarnemingen, P. Stuyfzand et al, H2O 2001 nr. 17 pag. 30

237

http://www.gebr-emonds.nl

238

persoonlijke mededeling Henrie van Summeren en André Emonds

239

Derivation of partition relationships to calculate Cd, Cu, Ni, Pb and Zn solubility and activity in soil solutions, P.F.A.M. Römkens et al., Alterra-rapport 305, 2004

240

Partition Coefficients for Metals in Surface Water, Soil, and Waste, J.D. Allison et al., EPA/600R-05/074, U.S. Environmental Protection Agency 2005

241

Evaluatie van door het RIVM gehanteerde partitiecoëfficiënten voor metalen,

R. Koops et al, RIVM rapport 711401 005, 1998

242

Zware metalen in het grondwater in Vlaanderen, P. D'Hondt et al.,

Vlaamse Milieumaatschappij, 2013

243

Stofgedrag en in-situ sanering, Cursus geohydrologie deel 4, L.M.M. Bakker et al, Tauw, 1999

244

Determination of field-based partition coefficients for heavy metals in Dutch soils and the relationships of these coefficients with soil characteristics, R.P.T. Janssen et al, RIVM rapport 719101023, 1996

245

persoonlijke mededeling Alwin van Ruijven

246

persoonlijke mededeling Pieter Oomen

247

CO2-opname in een gesloten kas, M. Raaphorst, Wageningen UR Glastuinbouw rapport GTB-1060, 2011

248

Regelbare drainage als schakel in toekomstig waterbeheer, L.C.P.M. Stuyt,

Alterra Wageningen UR rapport 2370, STOWA 2013/18, 2013

249

'Zoethouder' levert gescheiden brak en zoet grondwater uit één put,

A. Oosterhof et al, H2O 2012/12 pag. 14

250

Waterdoelen, gewenst grond- en oppervlaktewaterregime: ontwikkeling modelinstrumentarium en verkennende berekeningen van knelpunten, maatregelen en globale oplossingsrichtingen (definitief), J.T. Buma, TNO rapport NITG 01-209-B, 2002

251

uit overleg tussen auteur en Jelle Buma

252

Bodemkaart van Nederland, Algemene begrippen en indelingen, 4de uitgave,

G.G.L. Steur et al, STIBOKA en Staring Centrum, 1991

253

HELP-2005, Uitbreiding en actualisering van de HELP-tabellen ten behoeve van het Waternood-instrumentarium, J. van Bakel et al, STOWA rapport 2005/16.

254

persoonlijke mededeling Han Runhaar

255

http://www.eijkelkamp.com

256

http://www.vrm.nl

257

http://www.levellog.nl

258

Meer water met regelbare drainage? L.C.P.M. Stuyt et al, STOWA rapport 2012/33

259

http://www.hach-lange.nl

260

http://www.merckmillipore.com; >> Products >> Analysis and Sample Preparation

261

http://www.hannainstruments.nl

262

http://www.wtw.de

263

Elements of Soil Physics, Development of Soil Science nr. 13, P. Koorevaar et al, Elesevier, 1994

264

Groundwater Science, C.R. Fitts, Academic Press, 2002

265

De membraanfiltratie-index als kenmerk voor de filtreerbaarheid van water,

J.W. Schippers et al, H2O 1979/5 pag. 104

266

Advances in Hydroscience, V.T. Chow ed., hoofdstuk Hydraulics of Wells,

M.S. Hantush, Academic Press, 1964

267

Technische Handleiding SediSoil, V. Harezlak et al,

Deltares rapport 1202337-004-BGS-0025, 2010

268

vervallen

269

http://www.instrumart.com/assets/ISEsilver_sulfide_manual.pdf

270

Handboek Meten Grondwaterstanden in Peilbuizen, Johan Bouma et al,

STOWA rapport 2012-50

271

http://www.vanessen.com/images/PDFs/Diver_Product_Manual_nl.pdf

272

http://keller-holland.nl

273

https://www.eijkelkamp.com/producten/veldmeetapparatuur

274

http://nl.mjk.com/mjk-product-line/mjk-level

275

Handbook for Field Hydrological Measurements, B.M. van Breukelen et al, handleiding VU Aardwetenschappen, afdeling Hydrologie, 2009

276

Direct Current Geoelectric Sounding, P.K. Bhattacharya en H.P. Patra, Elsevier, 1968

277

An Introduction to Geophysical Exploration, P. Keary en M. Brooks,

Blackwell Scientific Publications, 1984

278

https://sites.google.com/a/hidrogeocol.com.co/carlos_molano

279

http://res2dinv.software.informer.com/

280

Drainage Priciples and Applications (4 volumes), J. Kessler et al,

ILRI publication 16, 1979

281

Dualem nuttige aanvulling bij grondonderzoek, C.J. van der Made et al,

Land+Water 2014 nr. 12 pag. 14

282

http://www.dualem.com

283

persoonlijke mededeling Flip Witte

284

Nieuwe inzichten in de origine van het grondwater in Utrecht, Ate Visser et al, H2O 2010 nr. 20 pag. 38

285

http://www.aarhusgeo.com

286

http://www.emtomo.com

287

http://www.solinst.com

288

http://www.geokon.com

289

Grondwatermetingen met het BAT-systeem, B.A. Torensson et al, Geotechniek, oktober 1999

290

Neerslaglenzen: vorm en dynamiek, Anton Poot en Paul Schot, Stromingen 2000 nr. 4 pag. 13

291

Complexe oplossingen uit het boek van Bruggeman, Theo Olsthoorn,

Stromingen 2000 nr. 3 pag. 5

292

Soil behaviour type from the CPT: an update, P.K. Robertson, 2010;

download vanaf http://www.cpt-robertson.com

293

http://www.geodin.com

294

Radial Dupuit interface flow to assess the aquifer storage and recovery potential of saltwater aquifers, Mark Bakker, Hydrogeology Journal 2010 nr. 18 pag. 107

(with permission from Springer Science and Business Media)

295

Hydrogeology, S.N. Davis en R.J.M. DeWiest, John Wiley, 1966

296

http://www.leiderdorpinstruments.nl

297

Innovatieve zoet-zout grondwatermonitoring, Deltares brochure, 2014?;

meer informatie: secretariaat-bgs@deltares.nl

298

KNMI'14 klimaatscenario's voor Nederland, Leidraad voor professionals in klimaatadaptatie, A.K. Tank et al, KNMI, 2014

299

mondelinge mededeling Geert Lenderink (KNMI) op NHV-dag over Nieuwe Klimaatscenario's op 5 juni 2014

300

Meteobase, Online Archief van Neerslag- en Verdampingsgegevens voor het Waterbeheer, Rudolf Versteeg et al, STOWA rapport 2013/2

301

http://hydrology-amsterdam.nl/valorisation/HGS_manual.pdf

302

Exact versus Dupuit interface in anisotropic coastal aquifers, Mark Bakker,

Water Resources Research 50, 7973-7983, doi:10.1.1002/2014WR016096, 2014

303

The size of the freshwater zone below an elongated island with infiltration,

Mark Bakker, Water Resources Research vol. 36 no. 1 pages 109-117, jan. 2000

304

Landsdekkende, geologische karakterisering van de regionale grondwatersamenstelling in de geotop van Nederland, Data rapport, J.S.A. Vermooten et al, TNO-rapport 2006-U-R0171/A, 2006

305

Geochemical and paleohydrological controls on the composition of shallow groundwater in the Netherlands, Jasper Griffioen et al,

Applied Geochemistry nr 39 pag. 129-124, 2013

306

persoonlijke mededeling Jasper Griffioen

307

Lokaliseren van zoute wellen in de Haarlemmermeerpolder, Ruben Goudriaan et al, H2O 2011 nr. 3 pag. 29.

308

persoonlijke mededeling Gerard Santing

309

Verlagingen van het freatisch vlak bij grondwateronttrekking in een gebied met vrije afwatering, J. Blom, RID mededeling 74-7, 1973

310

http://www.nen.nl

311

Verdamping in stedelijk gebied, Cor Jacobs et al, voordracht voor STOWA-bijeenkomst 'Stedelijke Hydrologie', 29 mei 2013

312

Introductie voor STOWA-bijeenkomst 'Stedelijke Hydrologie', 29 mei 2013,

Frans van de Ven

313

Grondwater in stedelijk gebied, Jacqeline Flink, voordracht voor STOWA-bijeenkomst 'Stedelijke Hydrologie', 29 mei 2013

314

Waterkwaliteit in stedelijk gebied, Floris Boogaard, voordracht voor STOWA-bijeenkomst 'Stedelijke Hydrologie', 29 mei 2013

315

http://www.disdro.com

316

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oplosbaarheid_van_zouten_in_water

317

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ammoniumcarbonaat

318

Sulfaat verrijkt water als inlaatwater? De rol van waterkwaliteit bij maatregelen tegen verdroging, Leon Lamers et al, Landschap 96/3 pag.169, 1996

319

http://georiskportal.com/nl/Oplossingen/Monitoring

320

Microbial Reduction of Phosphate? Microbial Diversity project, Alison George, University of Wales Cardiff, 1995

321

Quantifying the vulnerability of well fields towards anthropogenic pollution: The Netherlands as an example, Igor Mendizabal et al,

Journal of Hydrology 398 p. 260-276, 2011

322

persoonlijke mededeling Pieter Stuyfzand

323

persoonlijke mededeling Jasper Griffioen

324

http://nl.wikipedia.org/wiki/Radon_(element)

325

Schemtatisch overzicht van de scheikunde voor het vwo, E.J. Manson et al, Educaboek, 1973

326

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vriespuntsdaling

327

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaliumsulfide

328

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ammoniumsulfide

329

https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzer(III)carbonaat

330

https://nl.wikipedia.org/wiki/Calciumsulfide

331

https://nl.wikipedia.org/wiki/Magnesiumsulfide

332

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natriumsulfide

333

Waterhuishouding en vegetatie, Principes en toepassingen van de ecohydrologie,

D. van der Hoek et al, Syllabus H051-204, Landbouwuniversiteit Wageningen, 1994

334

A new geochemical classification of sedimentary environments, R.A. Berner, Journal Sedimentary Petrology 51/2 pag. 359, 1981

335

Aquatic Chemistry, Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters (third edition), W. Stumm and J.J. Morgan, John Wiley & Sons, 1996

336

http://www.eleaf.com

337

http://hydromedah.nl/satwater

338

Remote sensing-data kunen (nog) beter gebruikt worden, Maarten Verkerk et al,

H2O 2012/10 pag. 6

339

Vergelijking van enkele schattingsmethoden voor de actuele verdamping,

W. Beekman et al, Stromingen 20/2 pag. 39, 2014

340

Arsenic in the Dutch coastal provinces, Sophie Vermooten et al,

in 'Arsenic in Groundwater' NHV-special, 2006

341

Does arsenic, in groundwaters of the compound Rhine-Meuse-Scheldt-Ems delta, menace drinking water supply in The Netherlands? Pieter Stuyfzand et al,

in 'Arsenic in Groundwater' NHV-special, 2006

342

The Surface energy Balance System (SEBS) for estimation of turbulent heat fluxes,

Z. Su, Hydrology and Earth Sciences 6(1) p. 85-99, 2002;

zie http://hydrol-earth-syst-sci.net/6/85/2002/hess-6-85-2002.pdf

343

Radarsatellietinformatie voor Nederlands waterbeheer, Rogier Westerhoff et al, Stromingen 17/1 p. 9, en Stromingen 17/2 p. 27, 2011 (deel 1 resp. deel 2)

344

http://www.drymon.biz

345

Peilgestuurde drainage: must of mythe? Joris Schaap et al, H2O-online 6 juni 2013

346

Effecten van peilgestuurde drainage op natuur, Marijn Kuijper et al, H2O-online 14 maart 2013

347

Regionale effecten van regelbare drainage op stroomgebiedsschaal,

Marijn Kuijper et al, H2O-online 17 april 2015

348

http://fieldlook.com/fieldlook/index.php/nl

349

Verbetering bepaling actuele verdamping voor het strategisch waterbeheer,

P. Droogers, STOWA rapport 2009-11

350

Geen paalrot in Woerden door zuurstofremmende kleilaag, P. Nelemans et al, Land+Water nr. 5 pag. 36, mei 2015

351

An operational, multi-scale, multi-model system foor consensus-based, integrated water management and policy analysis: The Netherlands Hydrological Instrument, W.J. De Lange et al, Environmental Modelling & Software (59) pag. 98-108, 2014

352

http://deltaproof.stowa.nl/Publicaties/deltafact/Onderwaterdrains.aspx?pld=71

353

http://www.zlto.nl/item/10067/Beregeningssignaal

354

http://www.dacom.nl

355

http://www.hkv.nl/nl/producten/remote-sensing-data

356

Innovatieve putconcepten maken zoetwaterreservoir in verzilte ondergrond mogelijk, Koen Zuurbier et al, H2O-online 11 maart 2015

357

http://www.sikb.nl/protocollen

358

http://www.kiwa.nl/markten/bouw

359

http://www.komo.nl/brlen/database-brlen

360

http://www.sbrcurnet.nl/producten/publicaties

361

http://www.sbrcurnet.nl/producten/curaanbevelingen

362

http://bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemonderzoek/onderzoekstechnieken

363

http://rwsleefomgeving.nl/organisatie/bodemplus/instrumenten

364

Zonnestraling in Nederland, C.A. Velds et al, KNMI, 1992 (te downloaden op {9})

365

Verdamping in de hydrologie, NHV-Werkgroep verdamping, NHV-special 8, 2015

366

From Penman to Makkink, H.A.R. de Bruin, in: Evaporation and weather,

Verslagen en mededelingen no. 39, CHO-TNO, 1987

367

persoonlijke mededeling Henk de Bruin

368

Handboek Waarnemingen, versie maart 2001, KNMI,

te downloaden vanaf http://www.knmi.nl/samenw/hawa/download.html

369

http://www.knmi.nl/klimatologie/index.html

370

Estimating Land Surface Evaporation: A Review of Methods using Remote Sensed Surface Temperature Data, J.D. Kalma et al,

Surveys in Geophysics nr. 29 pag. 421, 2008

371

https://en.wikipedia.org/wiki/Normalized_Difference_Vegetation_Index

372

A Remote Sensing Surface Energy Balance algorithm for Land (SEBAL), part 1: Formulation, W.G.M. Bastiaanssen et al, Journal of Hydrology (1998) pag. 198

373

Vlakdekkende actuele verdamping van Nederland operationeel beschikbaar,

Wim Bastiaanssen et al, Stromingen 9 nummer 4 pag. 5, 2003

374

Kation-uitwisselingspatronen bij zoet/zout grondwaterverplaatsing, Jasper Griffioen, Stromingen 9/4 pag. 35, 2003

375

Potassium adsorption ratios as an indicator for the fate of agricultural potassium in groundwater, Jasper Griffioen, Journal of Hydrology 254 pag. 244, 2001

376

Water, Verontreiniging en zelfreiniging, L. Huisman, collegedictaat TH Delft, Weg- en Waterbouwkunde, Gezondheidstechniek, 1973

377

Besluit 2012 van kracht, NEN 9997-1 beschikbaar; CUR commissie bezig met draagkracht van funderingspalen, G. Hannink et al, Geotechniek 16/3 pag.26, 2012

378

Integration of models using shared state variables: Implementation in the regional hydrologic modelling system SIMGRO, P.E.M. van Walsum et al,

Journal of Hydrology (409) p. 363, 2011

379

Mixing of carbonate waters, T.M.L. Wigley et al,

Geochimica et Cosmocimica Acta (40) p. 989, 1976

380

http://www.deltares.nl/en/flood-forecasting-system-delft-fews-2

381

https://www.lizard.net

382

Hoe voorkom ik problemen bij tijdelijke grondwaterstandverlagingen? Een Wegwijzer, SIKB, 2010

383

Evaluation of a Method for Estimating Irrigated Crop-Evaporation Coefficients from Remotely Sensed Data in Idaho, Eric B. Rafn et al,

ASCE Journal of Irrigation and Drainage, Nov/Dec 2008 p. 722

384

Ruimtelijke verdeling van neerslagtrends in Nederland de afgelopen 100 jaar,

Adri Buishand et al, H2O nr. 24 pag. 31, 2011

385

Maaivelddaling, afbraak en CO2 emissie van Nederlandse veenweidegebieden,

J.J.H. van den Akker et al, Leidraad Bodembescherming, afl. 83, Sdu, 2007

386

Nitraatverwijdering uit drainagewater; veldproeven in project Puridrain,

Stefan Jansen et al, H2O 2011/20 pag. 39

387

Verwijdering van fosfaat uit bodemwater met ijzerzand: de omhulde drain,

Gerwin Koopmans et al, H2O 2011/20 pag. 35

388

Hydraulische randvoorwaarden 2006 benedenrivierengebied, Afvoerstatistiek en overige statistische invoer Hydra-B,

RIZA-werkdocument 2005.114x, C.P.M. Geerse, 2005

389

http://www.deltaportaal.nl/programfiles/45/programfiles/Kengetallen_Deltascenarios_2013.pdf

390

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Bodemkaart-1-250-000.htm

391

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Grondsoortenkaart.htm

392

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Bodemfysische-Eenhedenkaart-BOFEK2012.htm

393

http://help200x.alterra.nl

394

Bodemkunde van Nederland, deel 2: Bodemgeografie, tweede druk, H. de Bakker et al, Malmberg Den Bosch, 1992

395

persoonlijke mededeling Mirjam Hack

396

Conceptualisatie en parameterisatie van landgebruik, bodem, beregening en buisdrainage in het NHI, A.A. Veldhuizen et al, Stromingen 14/4 pag. 47, 2008

397

Van HELP naar Waterpas, Bram de Vos et al, H2O nr. 24 pag. 17, 2004

398

Eindrapport Water Sense, zie http://www.projectwatersense.nl

399

Beregeningswijzer, Achtergrondinformatie, Gebruiksaanwijzing, Toelichting vochtboekhouding, H. Everts et al,

Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), 1997

400

http://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-343933313331

401

Karakterisering van Nederlandse gronden naar fysisch-chemische kenmerken,

F. de Vries, rapport 654 DLO-Staring Centrum, 1999

402

Bufferboeren, Productiemaatregelen voor meer droogtetolerantie, Nick van Eekeren et al, Louis Bolk Instituut en ZLTO, LBI rapport 2015-028LbD, 2015

403

http://www.ndicea.nl

404

http://www.vruchtbarekringloop.nl

405

http://landbouwoppeil.nl

406

Maatregelenboekje Optimalisatie Bodem en Water, praktische tips voor omgang met water en bodem in de agrarische bedrijfsvoering,

uitgave project Landbouw op Peil, 2015? (zie {405}

407

Actualisering van de kennis van de zouttolerantie van landbouwgewassen,

P.J.T. van Bakel en L.C.P.M. Stuyt, Alterra-rapport 2201, 2011

408

GGOR en andere terreinkenmerken in de stad, Bram Bot, H2O 2005/19 pag. 23

409

Ontwikkelingsgericht ontwerpen van stedelijke watersystemen: verder kijken dan de norm, Kees Broks en Bert Palsma, H2O 2011/24 pag. 17

410

Rioned: 'Regel het bouwpeil om wateroverlast te voorkomen',

Bureau Stichting Rioned, Riolering jaargang 22, oktober 2015, pag. 10

411

Toepassing dynamisch peilbeheer vereist innovaties, Annemieke van Doorn et al,

H2O 2012/18 pag. 29

412

persoonlijke mededeling Gé van den Eertwegh

413

Berekening van de samendrukking van veenlagen uit het gehalte aan organische stof en water, B. Fokkens, Bouw- en Waterbouwkunde 3, pag. B23, 27 maart 1970.

414

Hoeveel water verdampt de stad? Cor Jacobs et al,

Water Matters (Uitgave H2O) oktober 2015, pag. 34

415

Stochastische Hydrologie, aantekeningen bij college f15E, J.C. van Dam,

TUDelft, Civiele Techniek, 1992

416

Validatie van tijdreeksmodellen voor de grondwaterstand, Martin Knotters, Stromingen 18/2 pag. 31, 2012

417

Tijdreeksanalyse: Introductie en aandachtspunten, Frans van Geer,

Stromingen 18/2 pag. 5, 2012

418

Honderd jaar verdroging in kaart, Martin Knotters en Peter Jansen,

Stromingen 11/4 pag. 19, 2005

419

National Engineering Handbook, chapters 9, 10 en 15, (USA) Natural Resource Conservation Service, zie http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/water/?cid=stelprdb1043063

420

The WACMOS-ET project – Part I: Tower-scale evaluation of four remote sensing-based evapotranspiration algorithms, Hydrology and Earth System Sciences, Disc., 12, 10739 – 10787, 2015

421

persoonlijke mededeling Richard de Jeu

422

Global land-surface evaporation estimated from satellite-based observation,

D.G. Miralles et al, Hydrology and Earth System Sciences, 15, pag. 453, 2011

423

An Introduction to the Kalman Filter, Greg Welch et al, SIGGRAPH 2001, course 8, University of North Carolina, 2001

424

http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Ref/Kalman/ScalarKalman.html

425

persoonlijke mededeling Jos von Asmuth

426

Hoogvenen, Indicatorsoorten voor verdroging en eutrofiëring van plantengemeenschappen in hoogvenen, C.J.S. Aggenbach et al, Staatsbosbeheer, 1998

427

persoonlijke mededeling Wouter Verhoef

428

Soil mechanics in Engineering Practice, Karl Terzaghi en Ralph Peck,

John Wiley & Sons, 1967

429

De doorlatendheid van veen en de interpretatie van bodemkaarten, G.A. Vos, Cultuurtechnisch Tijdschrift 22, pag 243-254, 1982/1983

430

Rol van laagveengebieden in de waterhuishouding, A.J. van Ganswijk,

RIZA werkdocument 92.063x, 1992

431

persoonlijke mededeling Nicko Straathof

432

Groundwater System Identification through Time Series Analysis,

proefschrift Jos von Asmuth, 2012

433

Rivierenland experimenteert met verticaal geotextiel tegen piping,

bericht in H2O nr. 11/12 pag. 30, 2015

434

Analysis of the Hydrology of raised Bogs in the Irish Midlands,

proefschrift Sake van der Schaaf, 1999

435

Bodemopbouw, gelaagdheid en doorlatendheidsfactor in één keer in beeld,

Volkert Lubbers, Fugro Info 25/1, pag. 18, maart 2014

436

IT-riolering aangelegd, maar hoe functioneert het? Herry Minkjan et al,

Riolering pag. 15, december 2013

437

Nieuwe boortechniek beschikbaar voor bodemonderzoek, bodemsanering en bodemenergie, product sheet HMB te Maasbree, www.hmbgroep.nl

438

Nut en noodzaak van nationale Regenradar, Jan Gooijer et al,

Riolering pag. 27, maart 2013

439

Onderzoek functioneren en verbeteren grindkoffers, Bart Jonkman,

Riolering pag. 33, februari 2013

440

Embankment-dam Engineering, Casagrande Volume, R.C. Hirschfeld (ed.),

John Wiley & Sons, 1973

441

Neerslag-afvoermodellering met SOBEK-RR, Geert Prinsen et al,

Stromingen 15/4, pag. 5, 2009

442

vervallen

443

vervallen

444

persoonlijke mededeling Sake van der Schaaf

445

Hydrologische relaties van hoogveenreservaten met hun omgeving, S. van der Schaaf, in: Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen, endrapportage 2e fase Hoogvenen 2004-2006. Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur, augustus 2011

446

Actualisatie Meteogegevens voor waterbeheer 2015, Jules Beersma et al,

STOWA rapport 2015/10

447

https://nl.wikipedia.org/wiki/Convolutie

448

Do a Bit More with Convolution, T.N. Olsthoorn, Ground Water 46(1), pag. 13-22, 2008

449

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gammafunctie

450

Grondwater in Nederland, F.C. Dufour, NITG-TNO, 1998

451

Modellering van de onverzadigde zone ten behoeve van grondwatermodellering,

M.H. Zwamborn, KIWA rapport SWI 95.142, 1995

452

Groundwater System Identification through Time Series Aanlysis (in voorbereiding), Jos von Asmuth en Kees Maas, 201x

453

http://www.esa-soilmoisture-cci.org

454

Calibration of transient groundwater models using time series analysis and moment matching, M. Bakker et al, Water resources Research, 44(W04420), doi:10.1029/2007WR006239, 2008

455

Approximations of impuls response curves based on generalized moving Gaussian distribution functions, E.J.M. Veling,

Advances in Water Resources 33 pag. 546-561, 2010

456

voordracht Wolfgang Durner,

Colloquium Environmental Hydrogeology, Utrecht, 21 januari 2016

457

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in nederland: de Staringreeks, J.H.M. Wösten et al,

Technisch Document 18, DLO-Staring Centrum, 1994

458

The Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS): a lumped rainfall-runoff model for catchments with shallow groundwater, C.C. Brauer et al, Geoscientific Model Development 7, 2313-2332, 2014; doi: 10.5194/gmd-7-2313-2014

459

The Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS): application tot the Hupsel Brook catchment and the Cabauw polder, C.C. Brauer et al, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 4007-4028, 2014; doi: 10.5194/hess-18-4007-2014

460

Plantengemeenschappen in Nederland, V. Westhoff et al, Thieme & Cie, 1969

461

Achtergrondverlaging en grondwateraanvulling in Noord-Brabant, J.P.M. Witte et al, Stromingen 24/4 pag. 53, 2015

462

Bevriezen van ondergrond nuttig en niet veel duurder. A.A.E. van Dorst,

Land+Water nr. 12, pag. 18, 2014

463

SIMGRO 5.0.1, Theory and Model Implementation, P.E.V. van Walsum et al,

Alterra-rapport 913.1, 2004

464

De toekomst van voorspellingen, voordracht Mark Bakker,

NHV-symposium Tijdreeksanalyse 28 januari 2016

465

persoonlijke mededeling Willem Kerkhof

466

http://www.menyanthes.nl

467

Snellere grondwaterreiniging door WKO, Zhumbiao Ni en Yvonne de Hilster, Riolering (23) pag. 14, januari 2016

468

http://www.svflux.com/subdomains/svflux.com/features.shtml

469

http://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/sutra.html

470

http://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/sutra/SUTRA_2_2-documentation.pdf

471

http://www.argusone.com/GroundWater.html

472

ISO 5667-3: Water quality - sampling - part 3: Preservation and handling of water samples (2012)

473

http://bioprocess.pnnl.gov

474

http://www.pht3d.org

475

Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013

476

Infiltratiebesluit bodembescherming per 22 december 2009

477

Drinkwaterbesluit per 28 november 2015

478

Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 per 1 januari 2016

479

http://www.amo-nl.com/wordpress/software/tijdreeksanalist-trg

480

Spatial salinity variations in The Netherlands, J.A. Boswinkel,

Proceedings SWIM, Uppsala, 1981

481

Atlas van Nederland, blad VII-3, Dienst Grondwaterverkenning TNO samen met het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en de Rijks Geologische Dienst, 1976

482

Earth and Earth-Rock Dams, J.L. Sherard et al, John Wiley and Sons, 1963

483

Klei voor dijken, Technisch rapport TR-17,

Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, 1996

484

NPR-CEN-ISO/TS 17892-12: Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 12: Bepaling van de Atterbergse grenzen;

zie http://www.nen.nl

485

NEN-EN 13286-2: Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels - Deel 2: Beproevingsmethoden voor het bepalen van de laboratoriumreferentiedichtheid en het watergehalte - Proctorverdichting; zie http://www.nen.nl

486

NEN-EN 1997-1, zie http://www.nen.nl

487

Proefproject Mariapeel en Deurnsche Peel, Gedetailleerde 3D-modellering van de bodem en de diepe ondergrond, bijlage D,

TNO rapport 2013 R10053, G. van Wirdum, 2013

488

Herziening van de indeling in ecologische soortengroepen voor Nederland en Vlaanderen, J. Runhaar et al, Gorteria 30 pag. 12, 2004

489

http://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen

490

De vegetatie van Nederland (5 delen), A.F.H. Stortelder en J.H.J. Schaminee,

Uitgeverij KNNV, 2008

491

tabel opgesteld door Han Runhaar

492

Herstel hoogveen Deurnsche Peel haalbaar, Hendrik Meuwese et al,

H2O 2012/4 pag. 10

493

De gewenste grondwatersituatie voor terrestrische vegetatietypen van pleistoceen Nederland, C.J.S. Aggenbach et al, KIWA rapport SWE 98.011, 1998

494

Herstel van natte en vochtige ecosystemen, J. Runhaar et al, NOV-rapport 9-2, 2000

495

Handboek Grondwaterbeheer voor Natuur, Bos en Landschap,

C.F. van Beusekom et al, Studiecommissie SWNBL, 1990

496

http://www.aquo.nl

497

Quasi Steady-State Simulation of the Unsaturated Zone in Groundwater Modeling of Lowland Regions, Paul van Walsum en Piet Groenendijk,

Vadose Zone Journal vol. 7 no. 2, pag. 769 – 781, 2008

498

berekeningen met spreadsheet voor dispersie bij radiaalsymmetrische stroming, uitgevoerd door de auteur

499

https://www.github.com/ClaudiaBrauer/WALRUS

500

GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening, Kennis voor Klimaat rapport 151/2014,

G.H.P. Oude Essink et al, 2014, via http://www.go-fresh.info

501

Deltafact Brakke kwel, G. Oude Essink en P. de Louw, via http://www.stowa.nl

502

Evaluation of Simple Methods for Estimating Contaminant Removal by Flushing, M.L. Brusseau, Ground Water 34/1 pag. 19-22, Jan-Feb 1996

503

simulatie met Microfem, uitgevoerd door de auteur

504

Fugro Info 27/1, pag. 24, 2016

505

http://faculty.washington.edu/edford/Variogram.pdf

506

Wederkerigheid en retourbemaling, Bram Bot, Stromingen 26/2 pag. 39, 2016

507

Estimation of Salt Water Upconing Using a Steady-State Solution for Partial Completion of a Pumped Well, S.P. Garabedian,

Groundwater 51/6 pag. 927 – 934, doi:10.1111/gwat.12013

508

Digitale bodemkaart toont risico's graafwerkzaamheden, A.F. Coevert et al, Land+Water 56/3 pag. 32, 2016

509

http://nl.mhwglobal.com/bodemrisicokaart

510

Uitgebreid onderzoek naar functioneren regenwatervoorzieningen, F.C. Boogaard, Riolering jaargang 23, pag. 28, maart 2016

511

Kabels en Leidingen in Verontreinigde bodem, CROW-Publicatie 307, 2011

512

Nieuw: permeabele reactieve wand, Verhoeve Milieu&Water, Nieuwsbrief no. 1, 2011

513

Aanbieding Hogesnelheidslijn-Zuid 'Zuid-Holland Midden', par. 2.1.3: Zettingskarakteristiek van het maaiveld, HS-Combinatie 'Zuid-Holland Midden', 1999

514

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu

515

https://www-new.lgronline.nl/lgr-webclient

516

Productivity Index for Darcy and pre-/post-Darcy Flow (Analytical Approach),

L. Bloshanskaya et al (zie http://arxiv.org/pdf/1512.06971v1.pdf)

517

persoonlijke mededeling Ton Timmermans

518

https://www.soilvision.com/products/svoffice5/svsoils

519

http://download.sechang.com/product_name/2/2_2080a.pdf

520

http://www.photometer.com/en/abc/show.html?q=Calibration%20(turbidity)

521

Effects on hydrodynamic dispersion on plume lengths for intantaneous biomolecular reactions, P.A.S. Ham et al, Advances in Water Resources 27 pag 803-813, 2004; doi:10.1016/j.advwatres.2004.05.008

522

Zandlaagopbouw maakt realistisch dijkontwerp mogelijk, B. Berbee et al,

Land+Water 56/4 pag. 26, 2016

523

Overzicht toepassingsmogelijkheden van passive sampling, J. de Weert en F. Smedes, STOWA-rapport 2014/42

524

Modelkalibratie, NHV-special nr.2, 1996

525

Moderne modelkalibratie in de praktijk, NHV-special nr. 4, 2001

526

De betrouwbaarheid van parameters bij automatische kalibratie, Kick Hemker,

in NHV-special nr. 2, pag. 39, 1996

527

Wat te doen als een grondwateronttrekking wordt beëindigd? Hans Gerritsen et al, H2O-online 7 januari 2016

528

Sterk verbeterde analyse van interactie warmte/koude-opslag en verontreinigd grondwater, Koen Zuurbier et al, H2O nr. 3 pag. 33, 2011

529

Analytical Solutions for one-, two- and three-dimensional solute transport in ground-water systems with uniform flow, E.J. Wexler; hoofdstuk B7 van 'Techniques of Water Resources Investigations of the US Geological Survey', 1992

530

http://www2.dinoloket.nl/dinoLks/map/map.jsp?addLayerId=M09M0576brak

531

http://www.broinfo.nl

532

Groundwater Mechanics, Otto D.L. Strack, Strack Consulting, 1999

533

https://publicwiki.deltares.nl/download/attachments/55640082/Manual_VMDv1_HR.pdf?version=1&modificationDate=1345791668000

534

http://www.grs.de/sites/default/files/pdf/GRS-292_1.pdf

535

http://homepage.usask.ca/~mjr347/gwres/fw21.html

536

Deltafact Bodemvochtgestuurd Beregenen, B. Snellen en T. van Hattum,

via http://www.stowa.nl

537

compilatie van veel verschillende informatiebronnen

538

persoonlijke mededeling Pieter Pauw

539

Drones zijn aanwinst voor specialistisch bodemonderzoek, Eva van Ingen,

Land en Water 56/5 pag. 10, mei 2016

540

Voordracht Cedrick Gijsbertsen (Wareco),

bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater op 12 mei 2016

541

Solving the Problem of Local Interface Upconing in a Coastal Aquifer bij the Method of Small Perturbations, G. Dagan en J. Bear, Journal of Hydraulic Research 6/1

pag. 15-44, 1968. Doi: 10.1080/00221686809500218

542

Dispersion in Radial Flow from a Recharge Well, J.A. Hoopes en D.R.F. Harleman, Journal of Geophysical Research 72/14 pag 3595-3607, 1967

543

http://www.geodatabank.nl

544

http://www.hydrology.nl/ihppublications/140-remote-sensing-applications-to-groundwater.html

545

Hatsi-kD Vuistregel 1, Kees Maas, Stromingen 1/1 pag. 62, 1995

546

Calibration of transient groundwater models using time series analysis and moment matching, Mark Bakker et al, Water Resources Research, vol. 44, W04420, doi:10.1029/2007WR006239, 2008

547

In Situ Soil and Groundwater Remediation: Theory and Practice, C.G.J.M. Pijls et al., Tauw, www.tauw.nl, 2016

548

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

549

http://www.stowa.nl

550

Eindverslag SKB Programma 2005-2009, A. v. d. Toorn en H. Vermeulen, SKB, 2010

551

Verslag NHV Najaarsbijeenkomst 'Grootschalig Modelleren en Waterbeheer',

Matthijs Bonte, Stromingen 24/4 pag. 87, 2015

552

Coal Tar Creosote, Consise International Chemical Assesment Document 62, Christine Melber et al, WHO, 2004

553

persoonlijke mededeling Koos Groen

554

http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/documents/global_cycle/Environmental%20Isotopes%20in%20the%20Hydrological%20Cycle%20Vol%202.pdf

Voorbeeldpagina's: